Het doel van dit privacybeleid (hierna het "beleid") is het uiteenzetten van de regels rond de verschillende verwerkingen van persoonsgegevens die kunnen worden uitgevoerd wanneer u onze website gebruikt die toegankelijk is via het URL-adres: www.lafeemaraboutee.fr (hierna de "site").

Als verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens stelt LA FEE MARABOUTEE alles in het werk om uw privacy te beschermen wanneer u de Site bezoekt.

Met dit beleid kunt u meer te weten komen over de herkomst en het gebruik van uw persoonlijke informatie en uw surfgegevens die worden verwerkt wanneer u onze Site bezoekt.

In de context van dit beleid betekent de term "Persoonsgegevens" alle gegevens die alleen op u betrekking hebben en waarmee u direct of indirect kunt worden geïdentificeerd, ongeacht de terminal die u gebruikt.

De term "Terminal" verwijst naar de hardware-apparatuur (computer, tablet, smartphone, telefoon, enz.) die u gebruikt om de Site te raadplegen en te doorbladeren.

De term "Verordeningen" verwijst naar de regelgeving met betrekking tot persoonsgegevens, en in het bijzonder naar Verordening nr. 2016/679, de zogenaamde Algemene verordening gegevensbescherming, de Franse wet op de gegevensbescherming nr. 78-17 van 6 januari 1978 alsmede wet nr. 2018-493 met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

Door onze Site te gebruiken, gaat u akkoord met de voorwaarden van dit beleid in hun geheel.

Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, staat het u vrij onze Site niet langer te gebruiken.

Wij zien er nauwlettend op toe dat uw gegevens vertrouwelijk blijven. In dit opzicht strekken onze verbintenissen zich uit tot alle diensten die wij aanbieden en tot alle terminals die u gebruikt om er toegang toe te krijgen.

Dit privacybeleid wordt regelmatig bijgewerkt. Om ervoor te zorgen dat u van tevoren goed op de hoogte bent van belangrijke wijzigingen, zullen wij u daarvan op de hoogte stellen door middel van kennisgevingen op de desbetreffende diensten of per e-mail, al naar gelang het geval.

De Site zal altijd de meest recente versie van dit Privacybeleid weergeven.

 

1. bescherming van uw persoonsgegevens

Overeenkomstig de verordening vermeldt LA FEE MARABOUTEE alle verwerkingen die zij uitvoert in een register van verwerkingen dat wij ter beschikking stellen van de CNIL. Alle informatie die u tijdens uw bezoeken aan de Website aan LA FEE MARABOUTEE hebt verstrekt, is strikt vertrouwelijk. Deze informatie is noodzakelijk voor de verwerking ervan.

1.1 Welke Persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt?

De volgende informatie kan worden verzameld en verwerkt:

- Identificatie- en contactgegevens: uw voornaam, achternaam, geboortedatum, geslacht, postadres, afleveradres, telefoonnummer, e-mailadres, taal en het land van waaruit u met ons communiceert;

- Financiële en betalingsgegevens: uw bankgegevens (in dit verband informeren wij u dat alle betalingstransacties door de ontvangende bank worden gecodeerd en dat wij geen bankkaartnummers opslaan), informatie over uw aankopen, bestellingen, retourzendingen, enz;

- Inloggegevens (zoals uw gebruikersnaam en wachtwoord), geolocatiegegevens (alleen met uw toestemming) en browsinggegevens (als u bijvoorbeeld de dienst "zoek een winkel" gebruikt); en

- Persoonlijke voorkeuren: dit omvat uw cookievoorkeuren.

Wanneer wij u vragen uw persoonlijke gegevens in te voeren om toegang te krijgen tot een functie, zijn sommige gegevens verplichte velden omdat wij deze gegevens nodig hebben om u toegang te geven tot die functie (om bijvoorbeeld een pakket te bezorgen hebben wij uw postadres nodig).

Het is belangrijk dat de persoonlijke informatie die over u wordt gedeeld correct en actueel is. Werk daarom uw informatie bij als deze verandert.

Wij verwerken geen persoonsgegevens die als "gevoelig" kunnen worden aangemerkt (informatie over ras of etnische afkomst, politieke, filosofische of religieuze opvattingen, lidmaatschap van een vakbond, gezondheid of seksleven) in de zin van de regelgeving inzake persoonsgegevens.

In dit verband wordt gepreciseerd dat onze site niet bestemd is voor kinderen en dat wij bijgevolg geen gegevens over hen verwerken.

Wij verbinden ons ertoe uw persoonsgegevens niet aan derden door te geven, met uitzondering van de hieronder in artikel 1.3 vermelde uitzonderingen.

1.2. Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens verzameld en verwerkt?

De bovengenoemde Persoonsgegevens kunnen worden verzameld en verwerkt voor de volgende doeleinden

- Beheer van de registratie op onze Site

Om toegang te krijgen tot bepaalde functies op onze Site moet u zich registreren door een account aan te maken; uw gegevens worden dus gebruikt om de account aan te maken. U kunt uw account op onze Site te allen tijde verwijderen.

- Een bestelling beheren

De verwerking van uw gegevens is nodig om u op de hoogte te houden van de status van uw bestelling, om uw bestelling voor te bereiden, om uw betaling te aanvaarden, om u toegang te geven tot de dienst na verkoop en om de terugzending van uw bestellingen te beheren.

- Toegang tot de klantenservice

Wij verwerken uw gegevens in het kader van onze klantenservice om aan uw verzoeken te voldoen.

- Onze diensten verbeteren

Wij verwerken uw navigatie- en aankoopgegevens voor analyse- en statistische doeleinden. Deze gegevens stellen ons in staat het gebruik van onze site te analyseren en de ergonomie en kwaliteit ervan te verbeteren.

- Marketing

In het kader van uw inschrijving op onze nieuwsbrief verwerken wij uw gegevens om uw inschrijving te beheren en om u gerichte informatie per e-mail of sms te sturen op basis van uw voorkeuren. Wij kunnen ook contact met u opnemen via pushmeldingen als u zich op deze dienst abonneert.

Voor verwerking voor marketingdoeleinden is uw toestemming vereist. U kunt zich dus te allen tijde afmelden voor onze communicatie.

Als u ons toestemming hebt gegeven om communicatie van ons te ontvangen, via onze nieuwsbrief of via pushberichten, kunnen wij de door u verstrekte informatie gebruiken voor de volgende doeleinden

- Het delen van informatie over onze evenementen, producten, diensten, huidige aanbiedingen;

- Aanbevelingen voor bepaalde producten of diensten die voor u van belang kunnen zijn; en

- Klantonderzoek om uw verwachtingen betreffende de producten en diensten aangeboden door onze Site beter te begrijpen.

1.3. Wie ontvangt uw Persoonsgegevens?

Tijdens het gebruik van onze Site kunt u informatie ontvangen van derden met wie wij samenwerken om u bepaalde diensten aan te bieden. Dit kan omvatten:

- Financiële instellingen;

- Entiteiten voor opsporing en preventie van fraude;

- Logistiek, vervoer en levering; en

- dienstverleners op het gebied van marketing en reclame.

De persoonsgegevens worden verzameld door LA FEE MARABOUTEE.

Wij kunnen uw informatie echter delen met de hierboven genoemde derden om de volgende redenen:

- de betaling verrichten in het geval van financiële instellingen;

- uw bestelling te leveren wat betreft logistiek, transport en bezorging;

- uw krediet en identiteit te controleren in verband met instanties voor fraudeopsporing en -preventie; en

- om uw winkelervaring op onze Site te optimaliseren met betrekking tot aanbieders van marketing- en reclamediensten.

Wij eisen dat derden die uw persoonsgegevens ontvangen zich ertoe verbinden de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens na te leven. De hierboven genoemde derden kunnen

uw persoonlijke informatie alleen gebruiken volgens onze instructies en niet voor eigen gebruik.

Uw inlog- en navigatiegegevens kunnen ook worden doorgegeven aan Google Analytics.

LA FEE MARABOUTEE kan uw Persoonsgegevens ook meedelen om gevolg te geven aan een bevel van de gerechtelijke autoriteiten.

LA FEE MARABOUTEE geeft geen Persoonsgegevens door buiten de Europese Unie.

1.4. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Wij bewaren uw gegevens zolang u klant blijft en gedurende een periode van tien (10) jaar na uw laatste bestelling om eventuele vragen en klachten te kunnen beantwoorden.

of om alle gegevens bij te houden die nodig zijn om te voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of analyse-eisen (artikel L.123-22 van het Wetboek van Koophandel).

Wij kunnen uw gegevens ook bewaren voor onderzoek of statistische analyse, die anoniem zullen zijn.

Als u zich abonneert op onze nieuwsbrief, nemen wij niet opnieuw contact met u op als u onze nieuwsbrieven langer dan twaalf (12) maanden niet hebt geopend.

Alle wijzigingen van dit beleid zullen op deze pagina worden vermeld en, indien van toepassing, per e-mail aan u worden meegedeeld.

LA FEE MARABOUTEE kan uw gegevens ook bewaren voor onderzoek of statistische analyse. Aangezien deze gegevens dan worden geanonimiseerd, wordt geen bewaartermijn opgelegd door de

Regelgeving in zoverre dat het niet meer mogelijk is u achteraf te "heridentificeren".

1.5. Hosting van uw persoonsgegevens

LA FEE MARABOUTEE is aanwezig in verschillende landen, maar uw persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen op beveiligde servers in Europa.

 Om bepaalde diensten te kunnen leveren, kan LA FEE MARABOUTEE echter genoodzaakt zijn uw gegevens door te geven via servers die zich overal ter wereld kunnen bevinden of toegang te geven tot persoonsgegevens aan dienstverleners die zich in het buitenland bevinden. LA FEE MARABOUTEE zal dan uiteraard passende maatregelen nemen om de veiligheid van de persoonsgegevens te handhaven tijdens de overdracht en na ontvangst van deze gegevens. Onderaannemers en dienstverleners zijn gebonden aan een contract met LA FEE MARABOUTEE waarin de modelcontractbepalingen (zoals gepubliceerd door de Europese Commissie) zijn opgenomen. LA FEE MARABOUTEE eist ook van zijn onderaannemers en dienstverleners dat zij een voldoende niveau van beveiliging, vertrouwelijkheid en bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de grondrechten garanderen.

1.6. Wat zijn uw rechten?

1.6.1. Toestemming

Uw toestemming moet duidelijk en ondubbelzinnig worden gegeven. Dit is waarom, wanneer u instemt met het invullen van het contactformulier op de Site :

- wordt u verteld hoe uw persoonsgegevens zullen worden gebruikt;

- u moet een vakje aankruisen om uw toestemming te bevestigen; en

- kinderen jonger dan 13 jaar kunnen geen toestemming geven.

1.6.2. Andere rechten

Overeenkomstig de verordening heeft u de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

- Recht op toegang tot gegevens: met dit recht kunt u een kopie krijgen van de persoonsgegevens die wij over u bewaren;

 

- Recht op rectificatie: met dit recht kunt u verzoeken om rectificatie van onnauwkeurige of onvolledige Persoonsgegevens die op u betrekking hebben;

 

- Recht op het wissen van uw Persoonsgegevens: dit recht geeft u de mogelijkheid ons te vragen uw Persoonsgegevens te wissen als aan een van de wettelijke gronden is voldaan:

 Persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk voor de doeleinden van de verwerking;

 u uw toestemming waarop de verwerking is gebaseerd, heeft ingetrokken;

 u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking via uw recht van bezwaar;

 de verwerking van uw Persoonsgegevens onwettig is; of

 uw Persoonsgegevens moeten worden verwijderd in overeenstemming met een wettelijke verplichting.

 

- Recht op beperking van de verwerking van uw Persoonsgegevens; deze beperking van de verwerking kan worden uitgevoerd wanneer:

 u de juistheid van uw Persoonsgegevens betwist;

 u geen bezwaar maakt tegen het wissen van uw Persoonsgegevens in het kader van een onrechtmatige verwerking, maar eist dat deze wordt beperkt;

 uw Persoonsgegevens niet langer door onze diensten worden gebruikt, maar alleen worden bewaard voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen; of

 u bezwaar maakt tegen ons gebruik van uw Persoonsgegevens via uw recht op bezwaar.

 

- Recht op overdraagbaarheid van uw Persoonsgegevens: u kunt contact met ons opnemen, zodat wij u of een andere voor de verwerking verantwoordelijke rechtstreeks uw Persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat kunnen verstrekken;

 

- Recht op bezwaar: u kunt contact met ons opnemen wanneer

 verwerking wordt uitgevoerd om een doel van algemeen belang te vervullen of voor onze legitieme belangen; u kunt alleen bezwaar maken op gronden die verband houden met uw situatie; of

 wordt verwerkt met het oog op commerciële prospectie; u kunt zich hiertegen te allen tijde en zonder opgave van redenen verzetten.

 

- Recht om het lot van uw Persoonsgegevens te bepalen na uw overlijden (de e-Will): een van de bijzonderheden van de Franse verordening is dat u ons uw richtlijnen kunt sturen

over hoe wij met uw Persoonlijke Informatie omgaan na uw overlijden. U kunt ervoor kiezen om uw Persoonlijke Informatie te laten verwijderen of door te geven aan een familielid.

Ongeacht het doel of de rechtsgrond op basis waarvan wij uw gegevens verwerken, kunt u ons daarom op elk moment en zonder kosten een e-mail sturen om van uw rechten gebruik te maken op het volgende adres: rgpd@lafeemaraboutee.fr

Of stuur ons een brief naar het volgende adres

La Fée Maraboutée - departement Returns - 3 chemin de la chapelle - 42300 MABLY (Frankrijk) 

 

Wij wijzen u er echter op dat wij om juridische redenen niet altijd positief op uw verzoek kunnen ingaan.

Als u geregistreerd bent op onze Site, kunt u uw Persoonsgegevens ook wijzigen via uw account door in te loggen met uw e-mailadres en wachtwoord.

In elk geval herinneren wij u eraan dat u het recht hebt een klacht in te dienen bij de CNIL.

1.7 Wat zijn de rechtsgronden voor de verwerking?

Wij baseren ons op wettelijke gronden voor de verwerking van uw gegevens, afhankelijk van de manier waarop u met onze Site omgaat.

Wanneer u producten van onze Site koopt, verzamelen en verwerken wij uw persoonsgegevens om het contract met u uit te voeren. Wij hebben bijvoorbeeld uw

Wij hebben uw postadres nodig om uw bestelling te leveren of uw bankgegevens om de betaling uit te voeren.

Wij beroepen ons ook op andere rechtsgronden, zoals uw legitieme belangen. Wij geloven bijvoorbeeld dat het in uw belang is dat uw identiteit niet wordt gebruikt voor frauduleuze doeleinden, dat onze mensen van de klantenservice toegang hebben tot uw bestelinformatie om u beter van dienst te kunnen zijn, of dat wij uw gebruik van onze Site beter kunnen begrijpen, zodat wij de bruikbaarheid ervan en de diensten die wij u aanbieden, kunnen verbeteren.

In het geval van verwerking van persoonsgegevens met het oog op klantenwerving is de rechtsgrondslag voor de verwerking ten slotte uw toestemming (zie artikel 1.6.1. hierboven).

 

2. Veiligheid van surfen op internet

2.1 Integriteit van uw gegevens op het internet

De Site heeft passende veiligheidsmaatregelen getroffen om verlies, onbevoegd gebruik of toegang, wijziging of openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen.

Alle verzamelde persoonsgegevens worden opgeslagen op beveiligde servers. LA FEE MARABOUTEE heeft ook procedures ingesteld om elke inbreuk op persoonsgegevens te beheren.

2.2. Kwaadwillig gebruik

Het wordt aanbevolen alleen verbinding te maken met beveiligde netwerken, bij voorkeur particuliere. Wees u bewust van de risico's op openbare wifi-netwerken.

Onafhankelijk van LA FEE MARABOUTEE aan wie u uw persoonsgegevens vrijwillig hebt doorgegeven en rekening houdend met de aard van het internetnetwerk, kunnen andere operatoren, zonder enige band met LA FEE MARABOUTEE, uw persoonsgegevens zonder uw toestemming vastleggen, met name wanneer u op internet surft. Daarom raden wij u aan anti-virus en anti-spyware software op uw computer te installeren en deze regelmatig bij te werken.

2.3. Spoofing/ Phishing

LA FEE MARABOUTEE zal u nooit per e-mail verzoeken om persoonlijke informatie.

Als u namens LA FEE MARABOUTEE een e-mail ontvangt waarin u wordt gevraagd om gevoelige persoonlijke informatie (bankgegevens, privacygegevens, enz.) te verstrekken, gelieve dan niet te antwoorden en de e-mail naar ons door te sturen zodat wij de nodige maatregelen kunnen nemen.

U hoeft uw accountgegevens alleen te verstrekken nadat u rechtstreeks via uw browser bent ingelogd op www.lafeemaraboutee.fr.

 

3. Cookiebeleid

Een cookie is een verbindingsindicator, d.w.z. een tekstbestand dat kan worden opgeslagen in een speciale ruimte op de harde schijf van uw Terminal, wanneer u een Internetsite raadpleegt. Een cookie stelt de uitgever ervan in staat de Terminal waarin het is opgeslagen te identificeren, gedurende de geldigheids- of opslagperiode van de cookie.

Bij het raadplegen van de Site kan informatie met betrekking tot de navigatie van uw Terminal (computer, tablet, smartphone, enz.) worden geregistreerd via cookies die op uw Terminal zijn geïnstalleerd, onder voorbehoud van de keuzes die u hebt gemaakt met betrekking tot cookies en die u op elk moment kunt wijzigen.

3.1. Wat is het doel van de cookies die op onze Site worden geplaatst?

Alleen de verzender van een cookie kan de informatie in de cookie lezen of wijzigen.

Wanneer u verbinding maakt met de Site, kan LA FEE MARABOUTEE verschillende cookies op uw Terminal installeren, afhankelijk van uw keuzes, die het mogelijk maken de browser van uw Terminal te herkennen tijdens de geldigheidsduur van de betreffende cookie.

Rakuten is een derde partij die gebruik kan maken van cookies van de site in uw privacybeleid.

De cookies die wij uitgeven worden gebruikt voor de hieronder beschreven doeleinden:

- om studies uit te voeren en statistieken en bezoek- en gebruiksvolumes van de verschillende onderdelen van onze site (bezochte secties en inhoud, routes) vast te stellen, zodat LA FEE MARABOUTEE het belang en de ergonomie van haar diensten kan verbeteren;

 

- de presentatie van de Site aan te passen aan de weergavevoorkeuren van uw Terminal (gebruikte taal, schermresolutie, gebruikt besturingssysteem, enz.) tijdens uw bezoeken aan de Site, volgens de hardware en software voor het bekijken of lezen waarover uw Terminal beschikt;

 

- om informatie op te slaan met betrekking tot een formulier dat u op de Site hebt ingevuld (registratie of toegang tot uw Lidmaatschapszone) of tot producten, diensten of informatie die u op de Site hebt gekozen (geabonneerde dienst, enz.);

 

- om u toegang te geven tot uw ledenruimte, dankzij identificatiemiddelen of gegevens die u eerder hebt ingevoerd; en

 

- om beveiligingsmaatregelen toe te passen, bijvoorbeeld wanneer u wordt gevraagd om na een bepaalde periode opnieuw in te loggen op een inhoud of dienst.

3.2. Uw keuzes met betrekking tot cookies

U hebt verschillende opties om cookies te beheren. De instellingen die u maakt, kunnen uw internetgebruik en uw toegang tot bepaalde diensten die het gebruik van cookies vereisen, beïnvloeden.

U kunt te allen tijde uw wensen met betrekking tot cookies kenbaar maken en wijzigen via de hieronder beschreven middelen.

U kunt met name uw browsersoftware zodanig configureren dat cookies op uw Terminal worden geregistreerd of dat ze daarentegen systematisch of afhankelijk van hun afzender worden geweigerd.

U kunt ook uw browsersoftware zodanig configureren dat u de mogelijkheid krijgt om cookies van tijd tot tijd te aanvaarden of te weigeren, voordat een cookie op uw Terminal wordt opgeslagen. Voor meer informatie, zie "Hoe u uw keuzes kunt uitoefenen, afhankelijk van de browser die u gebruikt" in artikel 4.2.3. hieronder.

3.2.1. De cookie-overeenkomst

De registratie van een cookie op een Terminal is in wezen onderworpen aan de wil van de gebruiker van de Terminal, die deze te allen tijde en kosteloos kan uiten en wijzigen via de keuzes die hem door zijn navigatiesoftware worden geboden.

Indien u in uw browsersoftware de registratie van cookies in uw terminal hebt aanvaard, kunnen de cookies die in de door u geraadpleegde pagina's en inhoud zijn geïntegreerd, tijdelijk in een daarvoor bestemde ruimte in uw terminal worden opgeslagen. Ze zullen alleen leesbaar zijn voor hun afzender.

3.2.2. Weigering van cookies

Indien u het opslaan van cookies op uw terminal weigert of de reeds opgeslagen cookies verwijdert, zal de kwaliteit van de door de Site aangeboden diensten niet worden aangetast.

Niettemin zult u niet langer kunnen profiteren van een aantal functionaliteiten die nodig kunnen zijn om in bepaalde delen van de Site te navigeren. Dit zou het geval zijn als u toegang probeert te krijgen tot inhoud of diensten waarvoor u geïdentificeerd moet worden. Dit zou eveneens het geval zijn indien LA FEE MARABOUTEE - of haar dienstverleners - om redenen van technische compatibiliteit het door uw Terminal gebruikte type browser, de taal- en weergave-instellingen ervan of het land van waaruit uw Terminal met het Internet lijkt te zijn verbonden, niet zou kunnen herkennen.

 

In voorkomend geval wijst LA FEE MARABOUTEE alle verantwoordelijkheid af voor de gevolgen die verbonden zijn aan de werking van haar diensten als gevolg van de onmogelijkheid voor haar om de cookies te registreren of te raadplegen die nodig zijn voor hun werking en die u hebt geweigerd of verwijderd.

 

Sommige cookies kunnen niet worden verwijderd omdat ze strikt noodzakelijk zijn voor de technische werking van de Site.

3.2.3. Hoe u uw keuzes uitoefent, afhankelijk van de browser die u gebruikt

Elke browser heeft een andere configuratie voor het beheer van cookies en uw keuzes. Dit wordt beschreven in het helpmenu van uw browser, dat u vertelt hoe u uw cookievoorkeuren kunt wijzigen.

- Voor Internet Explorer : http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies

 

- Voor Safari:

http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/3.0/fr/9277.html

 

- Voor Google Chrome :

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647

 

- Voor Firefox:

http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies

3.2.4. Uw cookies verwijderen

U kunt al uw cookies verwijderen of alleen de cookies die u wilt. Het verwijderen van cookies verhindert niet het browsen of het opnieuw installeren tijdens het browsen. Zo kunt u de cookiebibliotheek van uw browser op elk moment controleren. Technische cookies, noodzakelijk voor navigatie, worden opnieuw geïnstalleerd als u de Site bezoekt.

 

Hieronder leggen we uit welke stappen u moet volgen, afhankelijk van uw browser.

Chroom

- Selecteer in het Chrome-menu "Instellingen".

- Geavanceerde instellingen bekijken

- Ga naar de sectie "Privacy".

- Klik op "Inhoudsinstellingen".

- Klik in de sectie "Cookies" (eerste sectie) op "cookies en sitegegevens".

- Zoek de cookies die u wilt verwijderen en klik op 'OK'. U kunt er ook voor kiezen om al uw cookies te verwijderen.

 

Firefox

- Ga in het Firefox-menu naar "Extra" en dan naar "Opties".

- Klik in het tabblad "Privacy" op "Cookies tonen".

- Zoek de cookies die u wilt verwijderen en klik op "Cookies verwijderen".

 

Internet Explorer

Internet Explorer staat geen cookiebeheer per geval toe. Om al uw cookies te verwijderen :

- Klik op "Extra" en dan op "Internetopties".

- In het tabblad "Algemeen", onder "Browsegeschiedenis", klikt u op "Verwijderen".

- Vink het vakje "Cookies" aan en klik op "Verwijderen".

 

Safari

- Selecteer in het menu Safari "Voorkeuren".

- Ga in het geopende venster naar het tabblad "Beveiliging".

- Klik op "Toon Cookies".

- Zoek en selecteer in het geopende venster de cookies die u wilt verwijderen, en klik op "Verwijderen".

3.2.5. Particuliere navigatie

Met de modus "Private Browsing", die tegenwoordig door alle browsers wordt aangeboden, kunt u hoofdzakelijk op internet surfen zonder een geschiedenis bij te houden van de bezochte pagina's of downloads. Wat de cookies betreft, worden alle cookies die tijdens het surfen zijn geregistreerd, verwijderd wanneer u uw browser afsluit. Het is dus geen oplossing waarmee u cookies kunt weigeren; hun levensduur is echter beperkt tot de duur van uw browsen.

3.2.6. Deactivering van cookies van derden

Het deactiveren van cookies van derden betekent dat u alleen de door de Site geplaatste cookies accepteert, die u ook kunt deactiveren, verwijderen of beperken.

Dit is de procedure die u moet volgen, afhankelijk van uw browser, als u cookies van derden wilt weigeren:

Chroom

- Selecteer in het Chrome-menu "Instellingen".

- Geavanceerde instellingen bekijken

- Ga naar de sectie "Privacy".

- Klik op "Inhoudsinstellingen".

- Vink in de paragraaf "Cookies" (eerste paragraaf) het vakje "Cookies en gegevens van derden blokkeren" aan.

- Sla de wijzigingen op door op "OK" te klikken.

 

Firefox

- Ga in het Firefox-menu naar "Extra" en dan naar "Opties".

- Op het tabblad "Privacy" vinkt u het vakje "Cookies accepteren" aan.

- Voor de instelling "Cookies van derden accepteren" selecteert u "Nooit".

- Sla de wijzigingen op door op "OK" te klikken.

 

Internet Explorer

- Ga in het menu van Internet Explorer naar "Internetopties".

- Klik in het tabblad "Privacy" op de knop "Geavanceerd".

- Interne cookies accepteren, cookies van derden weigeren

- Sla de wijzigingen op door op "OK" te klikken.

 

Safari

- Selecteer in het menu Safari "Voorkeuren".

- Ga in het geopende venster naar het tabblad "Beveiliging".

- Selecteer "Cookies accepteren", selecteer "Alleen van sites die ik bezoek".

3.2.7. Uw keuzes rechtstreeks online bij ons gemaakt

Als u dat niet wilt:

- dat we gegevens verzamelen over uw surfgedrag,

- dat wij in geval van registratie via een bijzondere verrichting de oorspronkelijke bijzondere verrichting kunnen identificeren,

kunt u ervoor kiezen om alle cookies van derden die niet essentieel zijn voor de navigatie op de Site te deactiveren.

 

Wij registreren dan een cookie op uw Terminal met als enig doel het deponeren van deze cookies op uw computer te deactiveren. Deze cookie blijft twaalf (12) maanden geldig.

 

Merk op dat het in aanmerking nemen van uw wens gebaseerd is op een cookie. Als u alle cookies wist die op uw terminal zijn opgeslagen (via uw browser), zal LA FEE MARABOUTEE -of zijn dienstverleners- niet meer weten dat u deze optie hebt gekozen.Cookies instellen